Zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenia na pracę sezonową

Sezon letni to czas, w którym młodzi ludzie korzystając z przerwy wakacyjnej wyjeżdżają za granicę w celu zgromadzenia kapitału na opłacenie czesnego i pokrycie kosztów utrzymania w trakcie roku akademickiego. Częstą praktyką są także wyjazdy osób, które etap edukacji formalnej mają już za sobą – czas urlopu jest niekiedy traktowany jako okazja do podreperowania domowego budżetu. Oferty pracy sezonowej dotyczą najczęściej sektora turystycznego, ogrodniczego i rolniczego. Czy uzyskanie zezwolenia na pracę jest wówczas konieczne?

Czym jest praca sezonowa?

Znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia z 1 stycznia 2018 roku reguluje, że praca sezonowa dotyczy zatrudniania cudzoziemców w Polsce przez okres krótszy niż 9 miesięcy i dotyczy takich branż jak: turystyka, rolnictwo i ogrodnictwo.

Zezwolenie na pracę sezonową – jak wygląda procedura krok po kroku?

Ten typ pozwolenia na wykonywanie pracy sezonowej przez cudzoziemca w Polsce określa się też mianem zezwolenia S.

Jest ono wydawane w ramach odpowiedzi na złożony wniosek przez podmiot, który przekazuje wykonywanie obowiązków cudzoziemcowi – decyzję tę wskazuje starosta.

Jak wygląda ten proces w praktyce?

Pracodawca wypełnia wniosek dotyczący zezwolenia na pracę sezonową w najbliższym od siedziby firmy PUPie (Powiatowym Urzędzie Pracy).

Złożony wniosek musi zawierać następujące informacje: sugerowane wynagrodzenie, czas pracy w ciągu tygodnia roboczego lub miesiąca, typ oferowanej umowy oraz czas ważności zezwolenia na pracę.

Co ważne – jeśli zatrudniany pracownik dotyczy obywatela innego kraju niż:

– Armenia,
– Białoruś,
– Gruzja,
– Mołdawia,
– Rosja,
– Ukraina

wówczas do takiego wniosku należy dołączyć adnotację o rezultacie testu rynku pracy.

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane wówczas, gdy określona przez pracodawcę wysokość wynagrodzenia nie jest niższa od wynagrodzenia rodowitych obywateli kraju na tym samym lub podobnym stanowisku w tym samym wymiarze godzin.

Warto też dodać, że w trakcie obowiązującego zezwolenia na pracę sezonową pracownik może wykonywać każdą pracę, a nie tylko tą wskazaną w wydanym pozwoleniu.

Zezwolenie na pracę sezonową – kiedy można spotkać się z odmową?

W pewnych szczególnych przypadkach starosta może odmówić udzielenia takiej zgody, jeśli np.:

– pracodawca nie postąpił zgodnie z obowiązującymi procedurami dot. uzyskania zezwolenia na pracę lub był ukarany w wyniku złamania przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców,

– jeśli występuje podejrzenie, że zezwolenie na pracę sezonową będzie wykorzystane w sposób niezgodny z wydanym celem. Może tak też się zdarzyć, gdy pracodawca nie posiada środków umożliwiających wypłatę wynagrodzenia lub np. zalega z uiszczaniem podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne,

Pracodawca ma szansę odwołania się od wydanej decyzji i  skierowanie się do ministra dedykowanego sprawom pracy.

Są dwie drogi postępowania do uzyskania zezwolenia na pracę sezonową – gdy cudzoziemiec jest już w Polsce oraz gdy jest dopiero na etapie starań na podjęcie pracy poza granicami swojego kraju.

Zezwolenie na pracę sezonową w ramach ścieżki krajowej

W przypadku gdy obcokrajowiec przebywa już na terenie Polski – wówczas starosta dokonuje sprawdzenia wniosku i wydaje decyzję pozytywną lub odmowną w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność uzupełnienia informacji i przeprowadzenie dodatkowego postępowania – wówczas decyzja jest wydawana w terminie do 30 dni.

Zezwolenia na pracę w przypadku ścieżki zagranicznej:

– Gdy cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski i dopiero jest na etapie starań o pracę sezonową – wówczas starosta sprawdza wniosek i wydaje odpowiednią decyzję. W przypadku zgody – w ciągu 7 dni następuje wpisanie do ewidencji, a obcokrajowiec otrzymuje stosowne zaświadczenie o rejestracji wniosku z zezwoleniem na pracę sezonową. Dzięki niemu cudzoziemiec może otrzymać wizę lub uzyskuje udokumentowany cel wjazdy do Polski.

– Gdy obcokrajowiec przybywa do Polski – wówczas pracodawca jest zobligowany do poinformowania o tym PUP, okazania kserokopii paszportu oraz wskazania miejsca zamieszkania pracownika. Starosta wydaje wówczas zezwolenie na pracę sezonową.

Co ważne – w trakcie oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową obcokrajowiec może podjąć pracę. Warunkiem jest jednak poinformowanie przez pracodawcę urzędu pracy o planowanym przyjeździe pracownika.

 

W uzyskaniu takich pozwoleń może też pomóc sprawdzona agencja, która zajmuje się kompleksowo wsparciem imigracyjnym. Reprezentacja klienta w urzędach i kompleksowa pomoc zaoszczędzi czas pracodawcy oraz umożliwi sprawne dopełnienie wszelkich formalności.

Kontakt z nami

Doradztwo Imigracyjne H&M
ul. Pszczelińska 50
05-840 Brwinów
tel.: 798 – 707 – 157
e-mail: biuro@d-hm.pl

Translate