Zatrudnianie cudzoziemców

Legalne zatrudnianie cudzoziemców w polsce

W obecnych czasach migracja ekonomiczna poza granice własnego kraju jest zjawiskiem powszechnym. Niezależnie od tego, czy przybiera ona charakter stały, okresowy, czy sezonowy – pracodawca w każdym wypadku jest obowiązany wypełnić szereg obowiązków, by móc legalnie zatrudnić pracownika zza granicy. Należy zauważyć, że każdy ma prawo do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego państwa (stanowi o tym Powszechna Deklaracja Praw Człowieka). Jednakże państwa w pewien sposób ograniczają te uprawnienia poprzez przepisy prawa. Aby zatrudnić cudzoziemców zgodnie z obowiązującymi zasadami, należy wypełnić szereg obowiązków nakładanych przez ustawy i rozporządzenia. W takiej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnych usług firm zewnątrznych dotyczących legalizacji pracy. 

Kim jest cudzoziemiec?

To przede wszystkim osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. W zależności od kraju pochodzenia, zastosowanie będą miały odrębne przepisy. Możemy wyróżnić następujące grupy osób:

 •  obywateli Unii Europejskiej,
 • obywateli państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a nie należących do UE (to np. Szwajcaria, Norwegia, Islandia),
 • obywateli państw, z którymi UE zawarła umowy zezwalające na swobodny przepływ osób,
 • osoby, którym nadano status uchodźcy,
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt czasowy lub stały,
 • rezydenci długoterminowi,
 • osoby legitymujące się Kartą Polaka, członkowie rodzin cudzoziemców.


Tylko dokładny opis sytuacji osobistej pozwoli na skompletowanie odpowiedniej dokumentacji. W świetle prawa sytuacja każdego podmiotu jest inna i wymaga podjęcia odpowiednich działań. Świadczenie usług imigracyjnych polega na pomocy od początkowego etapu, aż do końca procedury, czyli: od wyboru właściwej ścieżki prawnej, po reprezentację przed urzędami, doradztwie i uzyskaniu zezwolenia na pracę

Jakie obowiązki dotyczą pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców?

Pracodawca, który zamierza zatrudnić obcokrajowców, powinien sporządzić umowę we właściwy sposób i uzyskać odpowiednie zezwolenia. Konieczne jest także informowanie wojewody o wielu okolicznościach. Szczegółowy katalog znajduje się w art. 88j Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. – Promocja zatrudniania i instytucje rynku pracy (Dz. U. 2019.1482).  Obowiązki podmiotu, który zatrudnia cudzoziemców, oznaczają także: 

 • Uwzględnienie w umowie warunków zawartych w zezwoleniu na pracę. Takie warunek to m.in.: właściwie określona wysokość wynagrodzenia.
 • Dostosowywanie wysokości wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej przeciętnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie (wysokość ta jest ogłaszana przynajmniej raz do roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).
 • Zawarcie umowy w formie pisemnej.
 • Przedstawienie tłumaczenia umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca,
 • Przekazanie zezwolenia na pracę.
 • Informowanie o działaniach związanych z postępowaniem dot. pozwolenia na pracę.
 • Zachowanie należytej staranności.
 • Udostępnienie dokumentów będących dowodem na wypełnienie powyższych obowiązków. Typy zezwoleń na prace, tryb postępowania, wykazy i wzory odpowiednich dokumentów są określone w odrębnym rozporządzeniach. W tym zakresie warto zlecić prowadzenie sprawy doświadczonej firmie, która odnajduje się w gąszczu przepisów prawnych. 

Pozostałe wymogi regulacyjne

Powyższe regulacje dotyczą stosunków takich jak:  legalne zatrudnianie obcokrajowców, świadczenie innej pracy zarobkowej, pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych. Umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne niepracownicze stosunki zatrudnienia, zastosowanie mają odrębne przepisy (np. Kodeks Cywilny). W stosunku do cudzoziemców obowiązują także przepisy Kodeksu Pracy. 

Jako firma pośrednicząca w zatrudnianiu obcokrajowców – cudzoziemców pomagamy dopełnić wszelkich formalności aby cały proces zatrudnienia osób spoza unii europejskiej i nie tylko przebiegał w pełni legalnie.

Kontakt z nami

Doradztwo Imigracyjne H&M
ul. Pszczelińska 50
05-840 Brwinów
tel.: 798 – 707 – 157
e-mail: biuro@d-hm.pl

Translate